hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ t-van
Để thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN bằng chương trình VNPT-TAX, bạn cần thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Đăng ký tài khoản với VNPT-TAX
Đây là bước đầu tiên trong qui trình kê khai và nộp thuế trên hệ thống VNPT-TAX.
Trên phần mềm VNPT-TAX bạn có thể tạo tài khoản bằng cách chọn vào chức năng "Đăng ký ngay" để đăng ký tài khoản mới.
Nhập đầy đủ thông tin doanh nghiệp vào phần thông tin về công ty, mã số thuế doanh nghiệp chính là tên tài khoản đăng nhập.
- Bước 2: Đăng nhập hệ thống VNPT-TAX
+ Sau khi đăng ký tài khoản thành công. Thư xác nhận đăng ký tài khoản sẽ được gửi vào hòm thư người nộp thuế (NNT) đã dăng ký. NNT dùng mật khẩu để đăng nhập hệ thống với tài khoản được cơ quan thuế chấp nhận.
+ Vào trang chủ VNPT-TAX, kích vào nút "Đăng Nhập", cửa sổ sau sẽ xuất hiện, cho phép NNT đăng nhập vào tài khoản cá nhân:
- Bước 3: Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN
Sau khi đăng nhập thành công, NNT chọn chức năng "Đăng ký sử dụng dịch vụ" từ menu hệ thống: Tài khoản -> Đăng ký sử dụng dịch vụ, cửa sổ sau sẽ xuất hiện:
Chọn nút "Xác nhận" để hoàn thành thông tin đăng ký sẽ kê khai và nộp hồ sơ khai thuế qua hệ thống VNPT-TAX. Xuất hiện màn hình "Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN" theo mẫu 01-ĐK/T-VAN và gửi tới cơ quan Thuế.
+ Hệ thống VNPT-TAX tự động nhận và lưu hồ sơ đăng ký chờ người có thẩm quyền CQT xem xét, phê duyệt.
+ Sau khi có kết quả phê duyệt (chấp thuận hoặc không chấp nhận) hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ, hệ thống tự động gửi thông báo tới địa chỉ thư điện tử của NNT. Cán bộ thuế thực hiện cập nhật kết quả đăng ký trên hệ thống VNPT-TAX.
+ Kết quả đăng ký thể hiện theo mẫu 02-GD/T-VAN.
Hướng dẫn chi tiết

Trung tâm hỗ trợ