Đăng ký miễn phí
Nộp tờ khai
Dịch vụ Kê khai thuế trực tuyến

Trung tâm hỗ trợ

Đăng ký sử dụng dịch vụ TVAN

Đăng ký tài khoản mới
Kick hoạt tài khoản

Chi tiết

Tạo các tờ khai

Tạo các loại tờ khai

Chi tiết

Upload và
nộp tờ khai

Upload tờ khai dạng PDF lên hệ thống
Ký điện tử & nộp tờ khai lên CQT

Chi tiết

Tra cứu
thông tin tờ khai

Tra cứu thông tin của tờ khai

Chi tiết