Tin tức - sự kiện
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
Cập nhật ngày: 22/09/2020

THÔNG BÁO

V/v Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử để phục vụ cập nhật chứng thư số của dịch vụ

 

Kính gửi:

 Quý khách hàng

 

VNPT - TAX thông báo tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng để phục vụ cập nhật chứng thư số dịch vụ. Cụ thể kế hoạch như sau:

Tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng bắt đầu từ 16h00’ – 17h00’ ngày 22/09/2020

Ngoài thời gian nêu trên hệ thống hoạt động bình thường.

VNPT-TAX xin thông báo để các đơn vị  được biết và  chủ động thu xếp thời gian thực hiện khai thuế qua mạng trước và sau thời gian hệ thống tạm dừng. 

 

Trân trọng