Tin tức - sự kiện
Cách xử lý sau khi nộp một số tờ khai mà gặp các phản hồi sau
Cập nhật ngày: 16/04/2013

 

1-     Các tờ khai mà nhận được lỗi: Cấu trúc tệp hồ sơ không hợp lệ: Không có trường dữ liệu [kieuKy]

2-      01GTGT mà nhận được lỗi: Cấu trúc tệp hồ sơ không hợp lệ: Không có trường dữ liệu [maLyDoGiaHan]

3-      03/TNDN mà nhận được lỗi: Cấu trúc tệp hồ sơ không hợp lệ: Không có trường dữ liệu [giaHan]

4-      01A/TNDN mà nhận được lỗi: Cấu trúc tệp hồ sơ không hợp lệ: Không có trường dữ liệu [maLyDoGiaHan]